Etappen

Kilometerliste

 • 30.12.2013 91740 Delhi
 • 30.12.2013 91944 Kot Putli
 • 31.12.2013 92048 Jaipur
 • 03.01.2014 92235 Mandawa
 • 01.01.2014 92305 Nawalgarh
 • 05.01.2014 92513 Bikaner
 • 06.01.2014 92873 Jaisalmer
 • 09.01.2014 93181 Jodhpur
 • 12.01.2014 93407 Pushkar
 • 13.01.2014 93690 Ranakpur
 • 14.01.2014 93732 Ranakpur Jain
 • 15.01.2014 93815 Udaipur
 • 18.01.2014 94288 Menal
 • 19.01.2014 94603 Ranthambore
 • 23.01.2014 94603 Khajuraho
 • 24.01.2014 94925 Allahabad
 • 25.01.2014 95053 Varanasi
 • 28.01.2014 95404 Kanpur
 • 29.01.2014 95698 Agra
 • 01.02.2014 95926 Delhi